If you want to take take an exam then click on Take Lesson Exam exam button
exam